Predsjedništvo

Predsjedništvo Nezavisnog sindikata zdravstva u FBiH broji najmanje 28 članova a sačinjavaju ga zastupnici izabrani od strane kantonalnih / županijskih skupština Sindikata. Predsjednik kantonalne / županijske organizacije Sindikata je po funkcionalnoj dužnosti član Predsjedništva Nezavisnog sindikata zdravstva FBiH

Na svim nivoima organizovanja Nezavisnog sindikata zdravstva FBiH biraju se i dva dopredsjednika . Dopredsjednike biraju izabrani članovi Predsjedništva na svojoj prvoj radnoj sjednici.

Predsjedništvo rukovodi i upravlja Nezavisnim sindikatom zdravstva izmedju dva zasjedanja Skupštine, a naročito:

  • priprema sjednice Skupštine
  • priprema i predlaže nacrt izmjena statuta i drugih akata koje donosi skupština
  • provodi politiku zaključke, i druge odluke koje je donijela skupština
  • upravlja imovinom udruženja
  • podnosi periodične i godišnje izvještaje o svom radu skupštini,
  • donosi odluke koje ne trpe odlaganja
  • stara se o sprovodjenju odluka Skupštine
  • zastupa i predstavlja Nezavisni sindikat zdravstva
  • donosi odluke o oblicima saradnje sa drugim organizacijama i istu podnosi na verifikaciju i odobrenje Skupštini, ukoliko takva ne trpi odlaganjaPredsjedništvo Nezavisnog sindikata zdravstva u FBiH na svojoj sjednici bira dva Podpredsjednika

Predsjedništvo kantonalne / županijske organizacije broji najmanje 9 članova i bira ga Skupština kantonalne / županijske organizacije.

Predsjedništvo Osnovne organizacije broji najmanje 5 članova i bira ga Skupština Osnovne organizacije.

Spisak članova predsjedništva

  a 1. Prim.dr Abud Sarić
a 2. Prim.dr Edo Selimić
a 3. Dr. Amir Balić
a 4. G-đa Alma Plavčić
a 5. Prim.dr Suad Rožajac
a 6. G-din Muhamedagić Mirsad
a 7. G-din Kapo Zlatan
a 8. G-din Hrustanović Elvir
a 9. G-din Andrej Radman
a 10. G-din Josip Živković
a 11. G-din Ivica Filipović
a 12. G-đa Zdravka Jukić
a 13. Dr. Anka Šaravanja
a 14. G-din Josip Matić
a 15. G-đa Dražena Bralo
a 16. G-din Leo Dolić
a 17. G-din Osman Tufek
a 18. G-din Haris Hadžić
a 19. Prim.dr Adisa Fakić
a 20. G-din Latifović Zijad
a 21. G-din Šuvalić Dino
a 22. Dr. Muris Trako
a 23. G-din Šuškić Amer
a 24. G-đa Ivka Trogrlić
a 25. G-din Emir Baščelija
a 26. Dr. Baškim Bajrami
a 27. G-din Hubijer Nijaz
a 28. Prim.dr Esad Hasaničević
a 29. G-din Enes Hotić
a 30. G-din Zaim Begić
   
Coding by BuonArte.com