Predsjedništvo

Predsjedništvo Nezavisnog sindikata zdravstva u FBiH broji najmanje 28 članova a sačinjavaju ga zastupnici izabrani od strane kantonalnih / županijskih skupština Sindikata. Predsjednik kantonalne / županijske organizacije Sindikata je po funkcionalnoj dužnosti član Predsjedništva Nezavisnog sindikata zdravstva FBiH

Na svim nivoima organizovanja Nezavisnog sindikata zdravstva FBiH biraju se i dva dopredsjednika . Dopredsjednike biraju izabrani članovi Predsjedništva na svojoj prvoj radnoj sjednici.

Predsjedništvo rukovodi i upravlja Nezavisnim sindikatom zdravstva izmedju dva zasjedanja Skupštine, a naročito:

  • priprema sjednice Skupštine
  • priprema i predlaže nacrt izmjena statuta i drugih akata koje donosi skupština
  • provodi politiku zaključke, i druge odluke koje je donijela skupština
  • upravlja imovinom udruženja
  • podnosi periodične i godišnje izvještaje o svom radu skupštini,
  • donosi odluke koje ne trpe odlaganja
  • stara se o sprovodjenju odluka Skupštine
  • zastupa i predstavlja Nezavisni sindikat zdravstva
  • donosi odluke o oblicima saradnje sa drugim organizacijama i istu podnosi na verifikaciju i odobrenje Skupštini, ukoliko takva ne trpi odlaganja
Predsjedništvo Nezavisnog sindikata zdravstva u FBiH na svojoj sjednici bira dva Podpredsjednika

Predsjedništvo kantonalne / županijske organizacije broji najmanje 9 članova i bira ga Skupština kantonalne / županijske organizacije.

Predsjedništvo Osnovne organizacije broji najmanje 5 članova i bira ga Skupština Osnovne organizacije.


Spisak članova predsjedništva

  a  Zijad Latifović - Predsjednik
a  Prim.dr Adisa Fakić
a  Prim.dr Esad Brkić
a  Dr.sci.zdrav.nauka Dženana Hrustemović
a  Mirsad Muhamedagić
a  Zdravka Jukić
a  Dalibor Vuković
a  Zaim Begić
a  Leo Dolić
a  Armin Kukić
a  Dejan Stjepanović
a  Emir Baščelija
a  Hrustanović Elvir
a  Kapo Zlatan
a  Dragan Šokčević
a  Asmer Kršić
a  Ankica Zadro
a  Petar Sabljić
a  Dražena Bralo
a  Marko Vištica
a  Ermin Tanović
a  Bujić Saša
a  Halep Ifet
a  Emir Mešanović
a  Prim.dr.Baškim Bajrami
a  Mersiha Pecikoza
a  Dr.Memić Ahmed
a  Heco Fahrudin
   
Coding by BuonArte.com