ŠESTA SKUPŠTINA NEZAVISNOG STRUKOVNOG SINDIKATA RADNIKA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU FEDERACIJE BIH

 

 

 

 

 

 

PROGRAM RADA
ZA PERIOD 2014-DECEMBAR 2018 GODINE

 

 

 

 

 

 

 

Sarajevo,decembar 2014 g.

 

 s

Uvod

Program rada i programski ciljevi Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH i u narednom četverogodišnjem mandatu se moraju temeljiti na stanju u društvu, mjestu i ulozi koje sindikat ima te na Statutu Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH.

Činjenica da je ekonomska situacija sve teža te da ne postoji spremnost političkih subjekata na svim nivoima da se bave životno bitnim stvarima i potisnu u drugi plan isključivo bavljenje sobom i podjelom funkcija, u značajnoj mjeri će i dalje direktno ili indirektno  utjecati na rad sindikata. Posebno zabrinjava i dalje nepostojanje spremnosti nadležnih organa da istražuju i procesuiraju osobe i subjekte koje su sa svojim neradom ili zloupotrebom položaja i ovlasti omogućili dalji razvoj korupcije i neformalne ekonomije.

Izrazito teška ekonomska situacija, efekti recesije, političke oligarhije u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, nefunkcionisanje pravne države, neoporavljena privreda, podijeljena nadležnost nad zdravstvom između Federacije i Kantona su okvir u kojem djeluje naš Sindikat.

Broj nezaposlenih se iz mjeseca u mjesec povećava kao i stopa nezaposlenosti.

Kako bi ublažili budžetske deficite na svim nivoima, Bosna i Hercegovina se i u prethodnom periodu zaduživala kroz kreditne aranžmane sa MMF i Svjetskom bankom, a iznos rata koji će morati vraćati u periodu 2014-2018. će dodatno opteretiti budžete. Sa stopom nezaposlenosti od 46% i nepostojanjem značajnih investicija u proizvodne kapacitete, sasvim je jasno da će u narednom periodu doći do novih kreditnih zaduženja.

Osim toga izražene su namjere vlasti da kroz izmjene Zakona o radu kao i revidiranje Kolektivnih ugovora dodatno naruše prava radnika. Na taj način se pokušava, pod krinkom da je to dio aranžmana sa MMF-om umanje uloge Sindikata, radnicima dodatno otežaju sindikalno djelovanje i borbu za njihova stečena prava.

U tom pravcu naš Sindikat mora da djeluje neovisno od državnih,entitetskih i kantonalnih organa, institucija, političkih stranaka i udruženja, vjerskih zajednica, organa upravljanja, poslodavaca i njihovih udruženja.

U takvim uslovima Nezavisni sindikat zdravstva, kao dobrovoljna društvena organizacija, svoje aktivnosti mora usmjeriti na stvaranje pravnih i ekonomskih uslova koji će omogućiti razvoj privrede, veću zaposlenost te ostvarivanje radnih i socijalnih prava svog članstva.

Program djelovanja za naredne četiri godine, u tom smislu, znači borbu za socijalnu pravdu, pravo na rad i dostojanstven život od rezultata rada. Cilj će nam biti izgradnja takvoga društva koje će, u uslovima tržišne ekonomije i parlamentarne demokratije, znati vrednovati rad ali se i oštro suprostaviti socijalnim nepravdama i izrabljivanjima.

 

a

 1. EKONOMIJA I DRUŠTVO
 • Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu će se zalagati, kao i dosad, za takvo oblikovanje ekonomije, koja će zemlju voditi ka jedinstvenom ekonomskom prostoru, punoj slobodi kretanja roba, ljudi i kapitala te stvaranje ekonomskog ambijenta koji će omogućiti uključivanje BiH u euroatlanske integracije.

 

 • Jedan od najvažnijih ciljeva u narednom četverogodišnjem mandatu će biti smanjenje stope nezaposlenosti koja iznosi 46% i daleko je najveća u Evropi. To zahtjeva opću mobilizaciju svih snaga u društvu te eliminisanje svih faktora koji sprečavaju zapošljavanje i pravo čovjeka da vlastitim radom obezbjedi svoju egzistenciju.
 • Uporno se treba zalagati za provedbu reformi u oblasti poreske i reformske politike, a koja će omogućiti zadovoljavanje najširih društvenih normi.

 

 • Insistirat ćemo na rješavanju mnogih pitanja putem ekonomsko-socijalnog dijaloga i insistirati na punoj ravnopravnosti svih sudionika socijalnog dijaloga
 • Zakonima obezbijediti pravnu sigurnost uloženog domaćeg i stranog kapitala.

 

 • Zalagat ćemo se za zaštitu domaće proizvodnje i usluga kao preduslov za povećanje zaposlenosti te smanjenju platnog deficita sa inostranstvom.
 • Zalagat ćemo se za ujednačavanje stopa zdravstvenog osiguranja na prostoru cijele FBiH, što je posebno značajno kada se ima u FBiH cca.420.000 zaposlenih,350.000 penzionera,15.000 poljoprivrednika,350.000 zaposlenih i oko 50.000 socijalnih slučajeva.

 

 • Insistirat ćemo na povratu sredstava iz PDV koji treba usmjeriti na razvojne programe.
 • Uvesti centralizirano prikupljanje doprinosa za teritoriju FBiH.

 

 • Uvesti centralno raspisivanje tendera za nabavku lijekova i materijala i opreme.
 • Napraviti analizu utjecaja promjena u zdravstvenom osiguranju na prikupljanje, ali i trošenje sredstava i na osnovu te analize predložiti eventualno smanjenje stopa doprinosa za zdravstvo te na taj način rasteretiti privredu.

 

 

 1. POSAO, RAD I CIJENA RADA

 

Cijena rada, politika radnog vremena i sigurnost na radu bilo je i bit će prioritetno polje djelovanja našeg Sindikata, zalagat ćemo se da uslovi rada i najniža cijena rada obezbjeđuju zadovoljavanje životnih potreba naših članova.

Sve što je vezano za cijenu rada, politiku radnog vremena i sigurnost na radu nisu samo kategorije rada već i kategorija ukupnog života, bez čega je nemoguć napredak društva.

Prioritetan zadatak našeg Sindikata u narednom periodu bit će zaštita prava članova Sidnikata kroz dosljednu primjenu odredaba Granskog kolekivnog ugovora, a naročito poštivanje odredbi o usklađivanju najniže satnice odnosno njeno uvećanje u skladu sa porastom troškova cijena života.

Istovremeno ćemo se boriti za pojačan nadzor nad primjenom odredbi Kolektivnog ugovora te tužbama obezbjediti realizaciju njihova prava po ovome osnovu.

Nezavisni sindikat zdravstva će se prvenstveno zalagati za razvoj demokratskih procesa i izgradnju pravne i socijalne države sa jednakim šansama i pravima svih, za donošenje što kvalitetnije zakonske regulative za ostvarivanje i zaštitu prava radnika iz rada i po osnovu rada uz obaveznu primjenu Kolektivnog ugovora.

U tom smislu ćemo se posebno zalagati za:

 • pokretanje inicijative za izmjenu postojećih i donošenju novih zakona koji utiču na materijalni i socijalni položaj radnika

 

 • ojačati saradnju sa inspekcijama rada
 • obezbjediti zaštitu sindikalnog povjerenika i osigurati im što bolje uslove za rad, a tamo gdje je potrebno profesionalizirati njegov rad u Sindikatu

 

 • podsticati mirno rješavanje kolektivnih sporova putem mirovnih vijeća
 • insistirati na efikasnom sudstvu

 

 • insistirati na donošenju mjera koje će omogućiti rast proizvodnje, veće zapošljavanje, rast standarda.

     

 1. OPREDJELJENJE

Nezavisni sindikat zdravstva FBiH će u narednom periodu prije svega insistirati na:

 • očuvanju do sada stečenih prava i poštivanja domaćih i međunarodnih standarda i konvencija i preporuka MOR-a
 • transformaciji zdravstva u smislu jačanja materijalnog i socijalnog statusa radnika u zdravstvu
 • sprečavanje svih oblika sive ekonomije i rada na crno
 • borbi protiv korupcije i kriminala
 • donošenju mjera koje će dovesti do većeg zapošljavanja
 • razvoju sistema kolektivnog pregovaranja
 • izmjeni zakonske regulative koja onemogućava ili ograničava ostvarivanje sindikalnih prava
 • jačanju kontrolnih funkcija i racionalizaciji u organizovanju pojedinih nivoa vlast
 • izgradnji i jačanju vlastite organizacije
 • razvoju i jačanju solidarnosti svoga članstva
 • stalnoj edukaciji svoga članstva
 • omasovljenje članstva sindikata
 • jačanje Sekcije žena i Sekcije mladih u okviru Sindikata
 • razvoju odnosa sa drugim granskim sindikatima
 • jačanju međunarodne saradnje

 

 1. JEDINSTVO SINDIKATA

 

 U narednom periodu je potrebno uložiti dodatne napore da u našem sindikatu održimo jedinstvo kao osnovni princip sindikalnog djelovanja i u tom jedinstvu ostvariti zajednički interes. Svaki pokušaj razjedinjavanja našega sindikata je otupljenje našega djelovanja, a da bi se to izbjeglo potrebno je:

 • održati stalnu vezu sa članstvom
 • poštovati princip demokratičnosti
 • poboljšati informisanost u Sindikatu
 • osigurati maksimalnu jednakost i solidarnost svakog člana Sindikata bez obzira na njegov statusni položaj
 • raditi na stvaranju osjećaja važnosti svakog člana
 • stvaranje osjećaja sigurnosti i zaštićenosti svakog člana

 

 1. EDUKACIJA I INFORMISANJE

 

U narednom četverogodišnjem periodu naš Sindikat će u cilju osposobljavanja sindikalnog članstva, svoju aktivnost usmjeriti na:

 • izradi kvalitetnih programa osposobljavanja članstva, posebno o njihovim pravima
 • organizovanju kontinuiranih edukativnih seminara
 • izvršiti edukaciju sindikalnih trenera po principu izvrnute piramide
 • dati punu podršku Sekciji mladih i žena

 

U našem radu je potrebno vršiti stalno informisanje ne samo članstva već i cjelokupne javnosti te je u tom smislu potrebno nastaviti sa aktivnostima na razvijanju svih oblika prezentacije sindikalnog djelovanja.

 

 1. SINDIKALNA SARADNJA

 U procesu ispunjavanja uslova za pridruživanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, sindikalna saradnja je bitan segment djelovanja našega Sindikata, kako bi se, kroz iskustva sindikata iz drugih zemalja, na adekvatan način uključili u te procese i adekvatno odgovorili na izazove koji su pred nama.
Istovremeno je potrebno učvrstiti saradnju našega Sindikata sa drugim granskim sindikatima u BiH, Evropi i Svijetu, posebno našeg članstva u PSI/EPSU.

 a

***

Usvajajući ovaj program, Skupština Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH, obavezuje sve svoje organe i članstvo, da rukovodeći se ovim programom, usklade svoje programe rada uz uvažavanje potreba članstva i društvene stvarnosti.

 
Coding by BuonArte.com