Statut

Download Pdf

STATUT

Na osnovu člana 12. Zakona o udruženjima i fondacijama  ("Službene novine FBiH", broj 45/02) i Rješenja broj: 04-05-2-231/06 Federalnog ministarstva pravde, Skupština Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Sindikat),  na Skupštini  održanoj 19.12.2014. godine u Sarajevu, donosi:

S T A T U T

Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu
 u Federaciji Bosni i Hercegovini

OPĆA NAČELA

 

Član 1.

Ovim Statutom uredjuje se: naziv i sjedište, svrha i ciljevi, uvjeti i načini učlanjivanja i prestanak članstva, organi upravljanja, trajanje mandata, način odlučivanja, način donošenja odluke o prestanku rada, način sticanja, korištenja i raspolaganja sredstvima, javnost rada, način donošenja Statuta, izmjena i dopuna Statuta i pečat, zastupanje i predstavljanje, saradnja, udruživanje i oblici udruživanja sa drugim sindikatima i sličnim organizacijama ili udruženjima u zemlji i inostranstvu, finansijsko poslovanje, registracija, ovlaščenja, normativna akta, nadzor nad zakonitošću rada , članarina i dr.

NAZIV

Član 2.

Naziv sindikata je
«Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji Bosni i Hercegovini»

Skraćeni naziv je:
 «Nezavisni sindikat zdravstva u Federaciji Bosni i Hercegovini»

SJEDIŠTE

Član 3.

Sjedište Nezavisnog sindikata zdravstva je u Sarajevu , Ulica Kulina bana br.1.

DJELATNOST SINDIKATA

 

Član 4.

Kao dobrovoljna društvena organizacija , osnovana na bazi slobodnog udruživanja radnih ljudi u oblasti zdravstva, prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti, Sindikat će se baviti djelatnošću označenom kao:

 

Djelatnosti označene prethodno navedenom šifrom klasifikacije djelatnosti Sindikata obuhvataju:

1.Zaštitu prava radnika na radnom mjestu i u vezi sa zapošljavanjem
2.Razmatranje pitanje sticanja dohotka i raspodjeli dobiti
3.Ostvarivanjem Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine utvrdjenog položaja radnika
4.Uskladjivanje interesa radnika zaposlenih u zdravstvu sa opšte društvenim interesima
5.Obezbjedjenje socijalne sigurnosti i razvijanje životnog standarda članova Sindikata
6.Podizanje nivoa obrazovanja i osposobljavanja radnika u zdravstvu
7.Razvijanje i jačanje solidarnosti i odgovornosti radnika u zdravstvu
8.Utvrdjivanje zajedničkih mjera za raspodjelu dobiti prema uloženom radu i rezultatima rada
9.Vršenjem odredjenih društvenih poslova i razvijanjem raznovrsnih aktivnosti na planu predlaganja zakonskih i drugih rješenja u oblasti zdravstva , privatizacije zdravstvene zaštite u oblasti gdje je to moguće, u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom.
10.Podizanje produktivnosti i kvaliteta rada
11.Ostalim aktivnostima koje su u skladu sa ovim Statutom

PROGRAMSKI CILJEVI NEZAVISNOG SINDIKATA
ZDRAVSTVA

Član 5.

Programski ciljevi Nezavisnog sindikata zdravstva u F BiH jesu borba za slobodu , demokratiju , pravdu i rad na cijelom području  Federacije Bosne i Hercegovine.
U ostavrivanju tih ciljeva Nezavisni sindikat zdravstva u F BiH će se prvenstveno zalagati:

 1. razvoj demokratskih procesa i uzgradnju pravne i socijalne države sa jednakim šansama i pravima svih
 2. transformacija zdravstva u smislu jačanja boljeg materijalnog i socijalnog statusa radnika zaposlenih u zdravstvu
 3. zalaganje za provodjenje procesa privatizacije u okviru Zakona
 4. donošenje zakonske regulative za ostvarivanje i zaštitu prava zaposlenika iz rada i po osnovu njega
 5. obavezna primjena granskog Kolektivnog ugovora
 6. rješavanje statusnih pitanja radnika u zdravstvu
 7. učešće u donošenju razvojnih planova zdravstva u FBIH
 8. razvoj i ostvarivanje solidarnosti svog članstva
 9. štrajka kao oblik zakonskog načina borbe za zaštitu prava radnika zaposlenih u zdravstvu
 10. posredovanjem prema institucijama sistema u smislu zaštite sindikalnih prava lradnika zaposlenih u zdravstvu
 11. participacija radnika u upravljanju u pogledu zakonskih normi
 12. zaštita na radu u oblasti zdravstva

 

Član 6.

Za ostvarivanje svojih programskih ciljeva i interesa svog članstva , Nezavisni sindikat zdravstva u FBiH , će se koristiti svim legalnim oblicima djelovanja , a prije svega:
-pravom na zakonodavnu incijativu i učešćem u kreiranju Zakona od interesa za članstvo Sindikata
-isticanjem zahtjeva svim organima , udruženjima, poslodavcima, pojedincima od čijeg angažovanja zavisi ostvarivanje i zaštita prava članova Sindikata
-pregovaranje sa poslodavcima, Upravnim odborom, entiteskim  i ostalim institucijama u kojima se odlučuje o pitanjima od interesa za članstvo

-organizovanjem protesta protiv Odluka i akcija koje su u suprotnosti s interesima sindikalnog članstva
-štrajkom

Odluke o načinu ostvarivanja svojih ciljeva i upotrebi sredstava sindikalne borbe donose organi Nezavisnog sindikata zdravstva, u skladu sa svojim aktima i nadležnostima.

ORGANIZACIJA SINDIKATA

 

Član 7.

Nezavisni strukovni sindikat zdravstva  u FBiH je jedinstvena, interesna , nevladina , nestranačka, multietnička  i multinacionalna organizacija u koju se radi izražavanja objedinjavanja zaštite i unapredjivanja zajedničkih ekonomskih , pravnih i socijalnih interesa udružuju radnici zaposleni u zdravstvu na teritoriji Federacije BiH.
Nezavisni sindikat zdravstva u FBiH je potpuno neovisan od državnih i entitetskih organa, institucija , političkih stranaka i udruženja, vjerskih zajednica, organa upravljanja, poslodavaca i njihovih udruženja.

Član 8.

Nezavisni sindikat zdravstva u FBiH je osnovan kao dobrovoljna društvena organizacija radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije BiH u cilju zaštite prava radnika zaposlenih u zdravstvu , a koje proističe iz rada i po osnovu rada u zdravstvenim institucijama Federacije BiH.
Nezavisni sindikat zdravstva je jedinstvena organizacija na nivou Federacije BiH.
Na nivou kantona /županija  osniva se kantonalna / županijska organizacija kao sastavni dio jedinstvene organizacije na nivou Federacije BiH.
Na nivou zdravstvenih ustanova , zavisno od broja zaposlenika formira se osnovna organizacija Nezavisnog sindikata zdravstva kao sastavni dio kantonalne / županijske  organizacije , odnosno Nezavisnog sindikata zdravstva u FBiH.

 

 

UVJETI I NAČIN UČLANJIVANJA

 

Član 9.

Svaki radnik zaposlen u zdravstvu u FBiH ima pravo da slobodno i po svom ličnom opredjeljenju bude član Nezavisnog sindikata zdravstva , a koji prihvata Statut i Program Nezavisnog sindikata zdravstva.Članom Sindikata se postaje upisom u odgovarajuću evidenciju koja se vodi na nivou Osnovne organizacije Nezavisnog sindikata zdravstva.
Član Nezavisnog sindikata zdravstva plaća mjesečnu članarinu , u visini koja je propisana Statutom.
Član sindikata može biti državljanin Bosne i Hercegovine, strano lice koje ima stalni ili privremeni boravak u BiH, ili pravno lice koje dobrovoljno pristupi udruženju na način propisan Statutom sindikata

Član 10.

Članom   Nezavisnog strukovnog sindikata zdravstva u FBiH ne može postati osoba koja je u minulom ratu počinila genocid ili ga je podsticala, odnosno osobe koje su aktivno učestvovale u vršenju genocida, ratnih zločina, kao i osobe koje pripadaju udruženjima koja imaju neprijateljski stav prema Sindikatu.

Član 11.

Po prijemu, član Sindikata dobija člansku kartu kojom dokazuje svoje članstvo i koju koristi pri korišćenju usluga Sindikata.

Član 12.

Ako član Nezavisnog sindikata zdravstva želi da istupi iz članstva, dužan je da dostavi svoju pismenu izjavu Osnovnoj organizaciji sindikata i da preda svoju člansku kartu.
Članstvo prestaje i smrću člana, neurednim plaćanjem članarine kao i neprimjerenim , odnosno namjerno štetnim djelovanjem prema Nezavisnom sindikatu zdravstva.

Član 13.

Odlaskom člana Sindikata u penziju ne prestaje članstvo u Nezavisnom sindikatu zdravstva ako to član ne želi , odnosno potpiše pismenu izjavu da i dalje želi biti član Sindikata i da redovno plaća članarinu.

PRAVA , DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

 

Član 14.

Svaki član Neuzavisnog sindikata  zdravstva ima pravo:
-da učestvuje u razmatranju svih pitanja od značaja za rad Nezavisnog sindikata zdravstva
-da bira i bude biran u organe Sindikata
-da daje prijedloge i mišljenja od značaja za rad Sindikata
-da daje prijedloge i mišljenje
-da prima odgovarajuću pomoć

Član 15.

Član Nezavisnog sindikata zdravstva dužan je :
-da savjesno i odgovorno izvršava poslove i radne zadatke koji su mu u djelokrugu radnog mjesta
da sprovodi odluke Nezavisnog sindikata zdravstva

Član 16.

Član Nezavisnog sindikata zdravstva je odgovoran za :
-težu povredu radne discipline
-lakšu povredu radne discipline

Član 17.

O disciplinskoj odgovornosti raspravlja disciplinska komisija koja se osniva pri kantonalnoj / županijskoj organizaciji sindikata, kao prvostepeni disciplinski organ.Po žalbama na Odluke kantonalnih / županijskih disciplinskih komisija , odlučuje disciplinska komisija koja se osniva pri Predsjedništvu Nezavisnog sindikata zdravstva u FBiH.

Član 18.
Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti propisuju se radnje i postupci koji se smatraju povredom discipline u organizaciji Nezavisnog sindikata zdravstva, postupak u raspravljanju odgovornosti , disciplinske mjere i kazne koje se mogu izreći za povredu discipline.
U diciplinskom postupku obezbjedjena je dvostepenost u odlučivanju.
Protiv konačne odluke o disciplinskoj odgovornosti ne može se voditi upravni spor.

ORGANI  UPRAVLJANJA SINDIKATA

 

Član 19.

Organi upravljanja Nezavisnog sindikata zdravstva su:
1.Skupština
2.Nadzorni odbor
3.Predsjedništvo

Stalne  komisije su:

1.Disciplinska komisija
2.Komisija za edukaciju sindikalnog kadra i medjunarodnu saradnju
3.Komisija za Statut i normativnu djelatnost

Predsjedništvo Nezavisnog sindikata zdravstva može formirati privremene komisije radi zauzimanja stava po pojedinim aktuelnim pitanjima iz života i rada Sindikata koja nisu obuhvaćena pitanjima o kojima raspravljaju stalne komisije.

SKUPŠTINA

 

Član 20.

Skupština je najviši organ Nezavisnog sindikata zdravstva u FBiH.
Skupština na nivou Federacije BiH čine po deset delegata izabranih od kantonalnih / županijskih organizacija Sindikata.Skupštinu na nivou kantona / županije  čine po pet delegata iz osnovnih organizacija Sindikata.
Delegati Skupštine su iz reda svih kvalifikacionih struktuta radnika u zdravstvu.

Član 21.
Skupština ima pravo i dužnosti

 1. donosi statut, izmjene i dopune statuta i druge akte određene statutom,
 2. bira i opoziva članove Predsjedništva
 3. usvaja izvještaje koje je pripremilo Predsjedništvo
 4. razmatra sva pitanja od značaja za : unapredjenje rada u zdravstvu, transformaciji zdravstva, privatizaciji zdravstvene zaštite, dohotku i raspodjeli dobiti, standardu zaposlenih u zdravstvu i ostala pitanja iz programskih ciljeva
 5. zauzima stavove po pojedinim prijedlozima podnijetim od strane delegata
 6. donosi zaključke o upućivanju pojedinih prijedloga nadležnim državnim organima i organizacijama
 7. donosi Statut , izmjene i dopune Statuta
 8. donosi normativne akte
 9. bira komisije Skupštine
 10. bira Predsjednika Nezavisnog sindikata zdravstva u F BiH
 11. donosi odluke o udruživanju ili drugim oblicima povezivanja i saradnje sa drugim Sindikatima ili sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu , u stepenu koji odgovara interesu članstva Nezavisnog sindikata zdravstva
 12. odlučuje i o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa

 

PREDSJEDNIŠTVO

Član 22.

Predsjedništvo Nezavisnog sindikata zdravstva u FBiH broji najmanje 28 članova a sačinjavaju ga zastupnici izabrani od strane kantonalnih / županijskih  skupština Sindikata. Predsjednik kantonalne / županijske  organizacije Sindikata je po funkcionalnoj dužnosti član Predsjedništva Nezavisnog sindikata zdravstva FBiH
Predsjednik Osnovne sindikalne organizacije kliničkih centra po funkcionalnoj dužnosti je član Predsjedništva Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH.
Na svim nivoima organizobanja Nezavisnog sindikata zdravstva FBiH biraju se i dva dopredsjednika . Dopredsjednike biraju izabrani članovi Predsjedništva na svojoj prvoj radnoj sjednici.
Predsjedništvo rukovodi i upravlja Nezavisnim sindikatom zdravstva izmedju dva zasjedanja Skupštine, a naročito:

 1. priprema sjednice Skupštine
 2. priprema i predlaže nacrt izmjena statuta i drugih akata koje donosi skupština
 3. provodi politiku zaključke,  i druge odluke koje je donijela skupština
 4. upravlja imovinom udruženja
 5. podnosi periodične i godišnje izvještaje o svom radu skupštini,
 6. donosi odluke koje ne trpe odlaganja
 7. stara se o sprovodjenju odluka Skupštine
 8. zastupa i predstavlja Nezavisni sindikat zdravstva
 9. donosi odluke o oblicima saradnje sa drugim organizacijama i istu podnosi na verifikaciju i odobrenje Skupštini, ukoliko takva ne trpi odlaganja

Predsjedništvo Nezavisnog sindikata zdravstva u FBiH na svojoj sjednici bira dva Podpredsjednika
.
Predsjedništvo kantonalne / županijske  organizacije broji najmanje 9 članova i bira ga Skupština kantonalne / županijske  organizacije.

Predsjedništvo Osnovne organizacije broji najmanje 5 članova i bira ga Skupština Osnovne organizacije.

NADZORNI ODBOR

 

Član 23.

Nadzorni odbor najmanje svaka dva mjeseca vrši kontrolu finansijskog poslovanja, prihoda i rashoda i svakog obračunskog perioda koji je utvrdjen Zakonom.Svoj izvještaj Nadzorni odbor podnosi Predsjedništvu Nezavisnog sindikata zdravstva koji o tome obavještava Skupštinu i odgovorno je za zakonito raspolaganje finansijskim i materijalnim sredstvima.
Članove Nadzornog odbora bira Skupština Nezavisnog sindikata zdravstva.

KOMISIJE

 

Član 24.

Skupština Nezavisnih sindikata zdravstva osniva sljedeće komisije:
1.Komisija za Statut i normativno –pravnu djelatnost
2.Komisija za usavršavanje i stručnu problematiku
3.Komisija za standard i odnose sa drugim organizacijama
4.Disciplinsku komisiju

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Sindikata propisuju se prava, dužnosti i odgovornosti komisija

 

IZBOR ORGANA UPRAVE

 

Član 25.

Neposrednim i javnim glasanjem na Skupštini kantonalne / županijske  organizacije biraju se članovi upravljanja organizacijom , kao i delegati za Skupštinu Nezavisnog sindikata zdravstva u FBiH i predlažu kandidati za pojedine organe Skupštine Nezavisnog sindikata zdravstva u F BiH.

Član 26.

Skupština Nezavisnog sindikata zdravstva u FBiH bira neposrednim i javnim glasanjem sve organe upravljanja.

 

Član 27.

Mandat svim izabranim članovima Nezavisnog sindikata zdravstva traje četiri godine tj.izmedju dva zasjedanja Skupštine.
Izuzetno iz stava 1.ovog člana , mandat po odluci Skupštine može trajati i kraće.

Član 28.

Sve odluke u organima Nezavisnog sindikata zdravstva donose se prostom većinom glasova prisutnih članova.

OPOZIV ORGANA UPRAVLJANJA

 

Član 29.

Kantonalna / županijska  organizacija Nezavisnog sindikata zdravstva može u svako doba opozvati svog člana iz organa Skupštine Nezavisnog sindikata zdravstva u FBiH ukoliko izabrani član ne izvršava svoje obaveze prema zaključcima Skupštine , ukoliko je protiv člana donijeto rješenje o sprovodjenju istrage ili je član organizacije teže povrijedio radnu dužnost.

Član 30.

Skupština Nezavisnog zdravstva može uvijek obavijestiti kantonalnu / županijsku organizaciju o radu i ponašanju delegatu koji ne vrše svoju dužnost.

NAČIN STICANJA , KORIŠTENJA I RASPOLAGANJA SREDSTVIMA 

 

Član 31.

Nezavisni sindikat zdravstva sredstva stiče od članarina, donacija poklona , priloga i iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

PRESTANAK RADA

 

Član 32.

Odluku o prestanku rada Nezavisnog sindikata zdravstva donosi Skupština 2/3 većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine ili kada nadležni sud donese odluku o zabrani rada. Sindikat prestaje sa radom i ako su ispunjeni uslovi iz čl. 9 stav 4. Zakona o udruženjima i fondacijama (Sl.list FBIH 45/02). Također udruženje prestaje djelovati i ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom za održavanje skupštine, a skupština nije održana, kao i ako se broj članova udruženja smanji ispod broja određenog Zakonom za osnivanje sindikata, a skupština u roku od tri mjeseca od dana nastupanja ove okolnosti ne donese odluku o prijemu novih članova.
Skupština Sindikata donosi odluku 2/3 većinom članova o načinu raspolaganja imovinom i preostalim sredstvima Sindikata.
Pri donošenju Odluke o prestanku rada Skupština će posebnom Odlukom imenovati likvidatora u procesu likvidacije Sindikata, i regulisati način raspodjele preostale imovine, u skladu sa zakonom.

FINANSIJSKO POSLOVANJE

 

Član 33.

Nezavisni sindikat zdravstva vodi evidenciju o finansijskom i materijalnom poslovanju u skladu sa Zakonom.
Nezavisni sindikat zdravstva na svim nivoima organizovanja otvara račun kod Poslovne banke u svom sjedištu.
Za zakonito i pravilno raspolaganje finansijskim sredstvima odgovoran je Predsjednik Predsjedništva na svim nivoima organizovanja.

Član 34.

Članarina iznosi 0,5% neto plaće člana Sindikata.
Sredstva dobijena za rad Sindikata rasporedjuju se po sledećem kriteriju:

60% osnovnoj organizaciji
20% Kantonalnoj organizaciji Sindikata
15% Nezavisnom sindikat zdravstva u FBiH
5% SSS BiH

Član 35.

Član Nezavisnog sindikata zdravstva dužan je da danom prijema plaće u ustanovi ili preduzeću , plati članarinu.

Član 36.

Član Nezavisnog sindikata zdravstva koji tri mjeseca uzastopno ne plaća članarinu, prestaje biti član Sindikata.

Član 37.

Pravo raspolaganja sredstvima Sindikata ima Predsjednik Predsjedništva na svim nivoima organizovanja Sindikata.

JAVNOST RADA

 

Član 38.

Rad Nezavisnog sindikata zdravstva je javan.

 

Član 39.

Predsjednik sindikalne organizacije ili član kojeg Predsjednik ovlasti predstavlja i zastupa Sindikat u javnim nastupima.

 

OVLAŠTENJA U PRAVNOM PROMETU

Član 40.

Nezavisni sindikat zdravstva ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i da vrši i druge pravne poslove i radnje u okviru svoje poslovne sposobnosti.

Član 41.
Nezavisni sindikat zdravstva može u okviru svoje djelatnosti programskih ciljeva osnovati pravno lice za obavljanje privredne i druge djelatnosti pod uvjetima utvrdjenim Zakonom.

 

NORMATIVNA AKTA

Član 42.

Najviši normativni akt Nezavisnog sindikata zdravstva u FBiH je Statut , koji ne može biti u suprotnosti sa Ustavom i Zakonima.

Član 43.

Radi regulisanja pojedinih pitanja od opšteg značaja za rad Nezavisnog sindikata zdravstva , Skupština preko svojih komisija donosi:

1.Poslovnik o radu Skupštine
2.Poslovnik o radu Predsjedništva
3.Plan i program aktivnosti
4.Kriterij i normative za stručno usavršavanje i osposobljavanje zdravstvenih radnika

UDRUŽIVANJE I SARADNJA

 

Član 44.

Nezavisni sindikat zdravstva u FBiH može se udruživati u saveze sličnih organizacija radi ostvarivanja zajedničkih interesa i zauzimanja zajedničkih stavova po odredjenim pitanjima.

DONOŠENJE STATUTA

 

Član 45.

Statut , njegove izmjene i dopune donosi Skupština na način i postupak kako se donosi Statut.

Član 46.

Skupština Nezavisnog sindikata zdravstva dužna je u roku od tri mjeseca donijeti sva normativana akta, od dana usvajanja ovog Statuta.

Sarajevo,19.12.2014. godine
Broj: 155/14                                                       Predsjedavajući Skupštine:
                                                                           Prim.dr Abud Sarić
Coding by BuonArte.com